język enochiański

Język enochiański. Kolejne tłumaczenie, tym razem oparte na interpretacji z “Letters of the Enochian alphabet and their meanings” (“Litery enochianskiego alfabetu i ich znaczenie”).

Język enochiański – Karta 1:

Litera
Enochiańska
Nazwa Litery
Enochianskiej
Litera
Angielska
Znaczenia powiązane
z literami – Angielskie
Znaczenia powiązane
z literami – Polskie
A Un A The Pulsating Unbridled Force Pulsowanie nieokiełznanej
(niepohamowanej) siły
B Pe B Container Naczynie, pojemnik, zbiornik
G Ged G Nourishment Pokarm, odżywianie się,
pożywka, posilenie
D Gal D Physicality Fizyczność
E Graph E Power of Being Moc istnienia
F Orth F Connection and Unification Połączenie (podłączenie)
i unifikacja
(zjednoczenie, integracja, harmonizacja)
Z Ceph Z Movement Ruch, Poruszenie
H Na H Life Życie
“Hath” “T” Goodness Dobroć
I Gon I,J,Y Spirituality Duchowość
C Veh C/K The Crowning Achievement Ukoronowanie, koronne osiągnięcie
(główny cel)
L Ur L Learning, Teaching, and Purpose Nauka (uczenie się, doświadczanie),
nauczanie i cel
M Tal M Perfection and Completion Doskonałość i zakończenie
N Drun/Drux N Emergence Powstanie, wyłonienie się
X Pal X Support Wsparcie
O Med O Insight and Consciousness Intuicja i świadomość
P Mals P Speech and Freedom Mowa i wolność
Q Ger Q Righteousness and Humility Prawość i pokora
R Don R Growth and Holiness Wzrost (rozwój) i świętość
S Fam S The Cosmic Container Kosmiczny pojemnik (naczynie)
T Gisa T Cosmic Nourishment Kosmiczne odżywianie się,
żywienie się, pokarm
U Vau U,V,W True Law Prawdziwe Prawo, Prawo Prawdy

 

Język enochiański – Wyjaśnienie znaczenia liter:

# A (Un)

Ta litera wyraża jedność. W jej ramach/sferze jest mistrz, głowa, książę i władca nieokiełznanej siły. To poprzez wymiar istnienia, wymiar Stwórcy, zewnętrznego wymiaru pobożności jest, że „pulsująca nieokiełznana siła” staje się znana/wiadoma.

# B (Pe)

Wyraża błogosławieństwo. W jej sferze jest „pojemnik” (naczynie) błogosławieństwa, który wypełnia się, aby być nieprzemijającym spełnieniem/komfortem dla kreacji i dla człowieka.

# G (Ged)

Wyraża pokarm/odżywianie się. W jej ramach jest zarówno rekompensata, jak i „odżywienie”.

# D (Gal)

Wyraża fizyczność. W jej sferze jest bramą/przejściem do manifestacji transcendencji Stwórcy. Ale w sferze fizyczności jest bieda i ubóstwo, które są niedostatecznym/niedoskonałym aspektem rzeczywistości. Tylko wtedy, kiedy fizyczność jest połączona z rekompensatą i „odżywianiem” G (Ged) – istnienie fizyczne jest zrównoważone. D (Gal) i G (Ged) musi utrzymywać się i wzajemnie równoważyć.

# E (Graph)

Ta litera wyraża moc/siłę Bycia. W jej sferze jest moc auto ekspresji. Szatami ekspresji są myśli, słowa i czyny. To, co nie jest oczywiste, sprowadza się do uważności i świadomości poprzez myśli. Słowa i czyny sprowadzają myśli do uważności i świadomości innych.

# F (Orth)

Wyraża połącznie i zjednoczenie. W jej ramach jest energia inteligencji/inteligentna energia, która doprowadza do „połączenia” w celu ustanowienia ponadwymiarowego wiecznego „zjednoczenia” i zakończenia.

# Z (Ceph)

Wyraża ruch. W jej ramach jest moc „ruchu”. Jednakże zawarta w niej jest również ukryta sfera zbrojenia i broni. Po co są te bronie? Aby wprowadzić pokój lub powołać do życia to, co jest przeciwieństwem pokoju. Kiedy broń jest używana do wprowadzenia pokoju w istnienie, jest używana żeby przeciwstawić się tym, którzy są przeciwnikami pokoju. Kiedy broń jest używana do wprowadzenia przeciwieństwa pokoju, rozpoczynają się destruktywne działania mające na celu zniszczenie pokoju. Tak więc broń jest wykorzystywana po to, aby zrobić lub zapobiec ruchowi.

# H (Na)

Ta litera symbolizuje życie. Życie jest tym, co zawiera Boską/Duchową esencję/istotę, co pozwala wyjść poza ograniczenia związane z okolicznościami fizycznej egzystencji.

# „T” („Hath”)

Wyraża dobroć. To właśnie z tej sfery „dobroci” wpada światło Boskości, które wędruje do kreacji i do człowieka.

# I, J, Y (Gon)

Wyraża duchowość. Energia inteligentnej świadomości Gon (I, J, Y), czy to z projekcji „niepohamowanej pulsującej energii” Un (A) w fizyczną manifestację. To jest „duchowość”. Jednakże jest to również sfera „Woli”. Jest kanałem „Woli” Stwórcy, jak również „Woli” człowieka.

# C, K (Veh)

Jest symbolem „ukoronowania” („osiągnięcia koronnego”). Jest sferą Chwały Stwórcy. Zawiera honor, szacunek, chwałę, blask, majestat, cześć i wyróżnienie. W jej ramach jest również „moc wiążąca całego stworzenia”. Jeżeli litera Veh (C/K) kiedykolwiek opuści swoje niebiańskie miejsce, wszystkie stworzone i niestworzone światy zaczną się trząść. Tron niebios będzie trząść się i drżeć. Proces tworzenia popadnie w ruinę. Jednak, jest to również sfera zagłady, wyginięcia, unicestwienia i zniszczenia. Również w jej ramach jest przemijalność, czasowość i efemeryczność (krótkotrwałość, ulotność).

# L (Ur)

Ta litera reprezentuje uczenie się (doświadczenie), nauczanie i cel. A zatem jej dziedziną jest właśnie uczenie się, nauka i cel. Ponieważ świat wymaga manifestującego się króla, jest oczywiste, że wymaga celu, uczenia się i nauczania.

# M (Tal)

Wyraża doskonałość i realizację (zakończenie). W jej ramach znajdują się właśnie te cechy. Jest to sfera Króla Niebieskiego. Ponieważ świat wymaga manifestującego się króla, świat potrzebuje Tal (M) „perfekcji i realizacji”, Ur (L) „uczenia się, nauczania i celu” i Veh (C/K) „ukoronowania” – świat nie może istnieć bez króla.

# N (Drun [wymawiane również Drux])

Wyraża powstawanie. W ramach „powstawania” jest kiełkowanie, rozmnożenie, lśnienie (błyszczenie) i „kwitnienie”. Jest to sfera „wspaniałości”. Ale symbolizuje również przedwczesne pojawienie się, przedwczesne urodzenie: aborcja. W tej dziedzinie jest również spadanie, upadanie, opadanie i zatapianie. W tej sferze są „upadli”.

# X (Pal)

Wyraża wsparcie. Jest to sfera wspierania i podtrzymywania dla „upadania”.  Inteligentna energia Pal (X) jest z tą F (Orth) – „połączenia i zjednoczenia” – rzutowaną w czasie i przejawiającą się fizyczną egzystencją. To mówi nam, że „wsparcie” Pal (X) jest powiązane z wsparciem „duchowym”.

# O (Med)

Reprezentuje intuicję i świadomość. To właśnie one są ukryte w jej sferze. Wartość liczbowa Med (O) wynosi 70, co oznacza, że Med (O) jest inteligentną energią Ceph (Z), którego wartość wynosi 7, przejawiającego się do istnienia. Inteligentna energia Ceph (Z) jest ruchem, co tutaj oznacza przepływ Un (A). Stąd inteligentna energia Med (O) jest tą, co przepływa przez Un (A) przejawiającą się do istnienia, a ten przepływ jest „intuicją” i „świadomością.” (Jednak w tej dziedzinie ujawniona jest również przewrotność, grzech, zbrodnia i nieprawość.)

# P (Mals)

Wyraża mowę (słowo) i wolność. Jest to więc sfera słowa i wolności. To właśnie dzięki mowie Świętość Stwórcy została przekazana, i to za pomocą odpowiednich aktów wolnego wyboru, doszło do odkupienia i wyzwolenia. Jednakże ta sama wolność nieodłącznie zawiera w sobie sferę transgresji (przekraczania granic), skazy, wady i utraty wartości.

# Q (Ger)

Symbolizuje sprawiedliwość i pokorę. Jest to właśnie sfera tych wartości. Jednakże sprawiedliwość i pokora musi być ukryta (przemilczana) i nie powinna wychodzić na światło dzienne, bo to daje światu powód do wykroczeń.

# R (Don)

To litera wzrostu i świętości. Wartość liczbowa Don (R) to 100 i jest to inteligentną energią „wzrostu” i „świętości”. Te cechy są związane z pulsującą nieokiełznaną siłą Un (A), której wartość numeryczna wynosi 1, pchnięta w kosmiczną egzystencję. I to jest powiązane z inteligentną energią „duchowości” Gon (I, J, Y), której wartość numeryczna wynosi 10. (W sferze wzrostu i świętości jest także sfera upadku.)

# S (Fam)

Wyraża Kosmiczny Pojemnik (naczynie). Wartość liczbowa Fam (S) to 200, a jego inteligentna energia jest „kosmicznym naczyniem”. Innymi inteligentnymi energiami mającymi do czynienia z „naczyniem” są Pe (B), której wartością numeryczną jest liczba 2 i inteligentną energię „pojemnika” lub archetypu naczynia oraz Veh (C/K), której wartość numerologiczna to 20 i inteligentna energia „pojemnika” przejawiającego się w fizycznej egzystencji.

„Kosmiczny pojemnik” jest pojemnikiem kontekstów (sytuacji, warunków). Na poziomie kosmicznym, każde działanie, wyrażone stwierdzenie, myśl, posiada jednocześnie wielowymiarowy ważny kontekst. Każdy kontekst przewiduje możliwość naszego wewnętrznego ruchu. Ruchu, który wybiera kontekst, w którym możemy interpretować każdą sytuację. I bez względu na to jaki wymiar chce to zmierzyć, to te stymulujące ważne wielowymiarowe konteksty pozwalają na interpretację, która może sięgać od jednej skrajności do następnej. Wewnętrzny ruch zezwolony przez kosmiczne naczynie jest naszą wolnością. Naszą wolnością , aby dać naszym wydarzeniom (sytuacjom) kontekst i tym sposobem interpretację. Poprzez inteligentną energię Don (R) dowiadujemy się, że każda sytuacja, której doświadczamy nie ma w sobie kontekstu. Sytuacja nie zawiera w sobie ograniczeń. Przeciwnie, jej kontekst pochodzi z naszego wnętrza. Jest wewnętrznie generowany, coś, co każdy robi jako ćwiczenie naszej wolnej woli. (W tej sferze „Kosmicznego Pojemnika” zawiera się również bezbożność, złość, niesprawiedliwość, bezprawie, niesprawiedliwość i bezprawny zysk.)

# T (Gisa)

Wyraża Kosmiczne Odżywianie (pożywienie). I jest to rzeczywiście sfera Kosmicznego Pożywienia, zawiera się w niej wszystko to co dobre i prawdziwe. (Jednak w jej ramach ukryta jest również sfera fałszu: fałszywych myśli, kłamstwa, fałszywych działań. Istnieją w niej ukryte sfery kłamców i oszczerców, którzy pracują na rzecz niszczenia prawdy i dobroci. W jej ramach znajduje się również ukryta sfera pustki, oporu, depresji, lenistwa i niedbałości.)

# U, V, W (Vau)

Wyraża prawdę i prawdziwe prawo (prawo prawdy). Wartość liczbowa Vau (U, V, W) to 400. Jej inteligentna energia jest archetypem fizycznej egzystencji ukazującej się w kosmicznej manifestacji. Jako tako jest powiązana z Gal (D), która ma wartość 4, i której inteligentna energia jest archetypem fizycznej egzystencji. Jest też powiązana z Tal (M), której wartość wynosi 40, a której inteligentna energia jest doskonałością i realizacją (zakończeniem). (Jednakże w sferze „prawdy” i „prawdziwego prawa” jest również ukryta sfera śmiertelnej choroby, zarazy, zniszczenia i śmierci.)

Język enochiański – Karta 2:

Litera
Enochiańska
Nazwa Litery
Enochianskiej
Litera
Angielska
Podstawowe znaczenia
związane z literami – Angielskie
Podstawowe znaczenia
związane z literami  – Polskie
A Un A The dual principle that represents
all that exists and all that does not exist;
the positive and negative; life and death
Zasada dualności, która reprezentuje wszystko to,
co istnieje i wszystko to, co nie istnieje;
pozytywne i negatywne; życie i śmierć
B Pe B The symbol of all habitations and receptacles;
of anything that “contains”
Symbol wszystkich przybytków i naczyń;
wszystkiego, co “zawiera”
G Ged G The activity; the motion of the contained;
limited existence or non-existence;
it is Un (A) in Pe (B)
Aktywność; ruch zawartego;
ograniczone istnienie lub nieistnienie;
To jest Un (A) w Pe (B)
D Gal D The archetype of physical existence Archetyp fizycznej egzystencji
E Graph E The principle of universal life Zasada powszechnego/uniwersalnego życia
F Orth F The archetype of all fertilizing substances Archetyp wszystkich użyźniających substancji
Z Ceph Z The completed fertilizing act Wypełniony/Zakończony akt nawożenia/użyźniania
H Na H The “enclosure” of all un-evolved cosmic energy “Obudowa”/Zabezpieczenie wszystkich
nierozwiniętych kosmicznych energii
“Hath” “T” The symbol of the initial female energy Symbol pierwotnej energii żeńskiej
I Gon I,J,Y The opposite of Un (A);
it is a steady-state; continuity
Przeciwieństwo Un (A);
jest to stan równowagi; ciągłość
C Veh C/K The archetype of receivers Archetyp odbiorników/odbiorców
L Ur L The principle of the conscious, connecting link Zasada świadomego łącznika
M Tal M The archetype of the maternal creative principle Archetyp matczynej zasady twórczej
N Drun/Drux N The archetype of all individual existences Archetyp wszystkich poszczególnych istnień
X Pal X The archetype of female fertility; the ovum Archetyp kobiecej płodności; komórka jajowa
O Med O The illuminating principle behind
the act of impregnation (Ceph – Z)
Zasada oświeceniowa stojąca za aktem nasycenia
(Ceph – Z)
P Mals P The same as Na (H);
the “enclosure” of all un-evolved cosmic energy
Tak samo jak Na (H);
zabezpieczenie nierozwiniętych kosmicznych energii
Q Ger Q A symbol of womanhood, in a social sense Symbol kobiecości, w sensie społecznym
R Don R An exalted state of Un (A),
transcending the negative or death aspect
Wzniosły stan Un (A),
przekraczający negatywność lub aspekt śmierci
S Fam S The archetype of universal
or cosmic “containers”
Archetyp uniwersalnych lub kosmicznych
“pojemników”/naczyń
T Gisa T The “Spirit” of God “Duch” Boży
U Vau U,V,W The archetype of all cosmic existence Archetyp całej kosmicznej egzystencji

 

Język enochiański – Karta 2a:

Litera
Enochiańska
Nazwa Litery
Enochiańskiej
Litera
Angielska
Drugie znaczenie związane
z pięcioma literami* – Angielskie
Drugie znaczenie związane
z pięcioma literami* – Polskie
c Ceph C/K The cosmic final attainment
of individual existences
Ostateczna kosmiczna realizacja
poszczególnych istnień
m Tal M The cosmic state of fertility in man,
both in mind and body
Kosmiczny stan płodności u ludzi,
zarówno w ciele i umyśle
n Drun/Drux N The symbol of the interplay
of the cosmic energies
Symbol współgrania kosmicznych energii
p Mals P The same as Na (H), and Mals (P) Tak samo jak Na (H) i Mals (P)
q Ger Q The archetype of womanhood,
in a mythical sense
Archetyp kobiecości,
w mitycznym znaczeniu
*Te drugie są stosowane, kiedy litera jest używana na końcu Wyrazu lub Nazwy

 

Całą treść – “Liter enochiańskiego alfabetu i ich znaczenia” w języku angielskim można znaleźć w linku poniżej:
“Letters of the Enochian alphabet and their meanings” (Link!)